T

TriPham

Thành viên mới

Quần Anh 3Q Open S45 Tào Tháo
Open
: 19h – 21/10/2022
Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 10)
Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…
Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng KNB
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
GIFTCODE: QA3QTANTHU
TOP LỰC CHIẾN:
Top 1: 5.000 Vạn
Top 2: 4.000 Vạn
Top 3: 3.000 Vạn
Top 4-6: 2.000 Vạn
Top 7-10: 1.000 Vạn
Tổng kết: 19h – 28/10/2022
Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/quananh3q.michio
Tải game: https://qa.michiogame.com
 
Top